Studietur / seminar


 2012

NORSK DRIKKE FESTIVAL - infomøte om Balholm og samdrift på frukt - laurdag 20. oktober.


STUDIETUR - frukttur til Italia 7.-10. november

SEMINAR - øko-jordbær - Kristiansand 22.-23. novProgramma finn du under:

*************************************

Informasjonsmøte under Norsk Drikke laurdag 20. oktober
kl 1530 – 17.30 på Kvikne Hotell i Balestrand
15:30 - Opning av informasjonsmøtet
ved møteleiar Frøydis Linden (Føregangsfylke økologisk frukt og bær)

15:35 – Balholm treng meir frukt! v/Åge Eitungjerde
Prisar på frukt og bær, mengder som Balholm ynskjer , kvalitet og sort. Transportkostnad , Oppgjerstid og kontraktsdyrking


                Spørsmål/pause
16:15 – Debioreglar v/Frøydis Lindén
Kort innføring i øko-regelverket for frukt og bær.  Grunnkontigent,  innmeldingsprosedyre, økoplan, godkjendte driftsmidlar.
16: 30 - Vera med i ei samdrift?  v/Frøydis Lindén
Stor nok for å få produksjonstilskot? Orientering om DK-tilskot, industritilskot, momsgrenser, reglar for nyplantingstilskot gjennom Innovasjon Noreg, krav til aktiv drift.

                 Spørsmål/pause 
       
         

17:00  - Skjering av gamal hage v/Arne Tyssen, Sogn Jord-og hagebruksskule
Korleis gjera ein gamal «uskoren» hage meir moderande og lettstelt . Få til ein enkel hausting.


Velkommen! 
Arrangementet er gratis – drikke frå Balholm vert servert.

Arrangementet er støtta av Føregangsfylke økologisk frukt og bær, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Arena frukt og bær, Grip Sjansen, Balestrand Fruktlager.
Føregangsfylke økologisk frukt og bær og Norsk fruktrådgjeving Hardanger
Skipar til studietur til nord-Italia 7. -10. november
Invitasjon går ut til konvensjonelle og økologiske fruktdyrkarar i heile Norge:Orizzonti-maskinen til Jan Ove Nes i bruk.

Mekanisk ugrashandtering i frukthagen er framtida for økologisk drift, og truleg og for mange konvensjonelle fruktdyrkarar. Har du funne ut at ei god masking for ugrashandtering er løysinga i din frukthage, men er i tvil om kva for ein du bør satse på – og kvifor? Då kan denne turen vera interessant for deg.

Norsk fruktrådgjeving Hardanger har gode kontaktar i fruktmiljøet i Italia. I byrjinga av november går det av stabelen ei messe for landbruksutstyr, Eima, i Bologna i nord-Italia. Denne messa har mellom anna fleire produsentar som syner fram ein stor variasjon i maskinar og utstyr til bruk i vin-og fruktproduksjon. Innan vinproduksjon er det mykje lett utstyr tilpassa bratte dyrkingsforhold, som også kan nyttast i fruktdyrking. Firmaet Orizzonti som Jan Ove Nes kjøpt sin maskin frå er tilstades på messa, og kan vise oss fabrikken, dersom me er interesserte. Me vert truleg på denne messa ein heil dag.

Det store produsentmiljøet i Syd-Tyrol er ein 3-4 timars kjøretur unna. Der kjenner Norsk fruktrådgjeving Hardanger ein rådgjevar som kan vise oss korleis dei dyrkar og organsierar den økologiske eple-produksjonen i distriktet.

Grovskisse til programmet:

Ons. 7. nov– reisedag – ankomst Bologna om kvelden
Tors. 8. nov – utstyrsmessa Eima
Fre. 9. nov – avreise Syd-Tyrol – 1-2 gardsbesøk og besøk på fabrikk for landbruksutstyr/fruktlager. Overnatting Syd- Tyrol
Laur. 10. nov - 1 gardsbesøk(?)
Laurdag/Sundag - heimreise


Omvisingane blir på engelsk med enkel oversetjing, dersom det er behov.

Føregangsfylke kan dekke inntil 2000,- per deltakar i utgifter reise, overnatting og opphald. Buss, messeavgift og utgifter til omvisingar vert dekt av Føregangsfylke. Ved stor påmelding vert økologiske dyrkarar i Føregangsfylka Hordaland og Sogn og Fjordane prioritert.

Alle avtalar er ikkje lagt enno, men sender du ein mail til Frøydis Linden; fmhofli@fylkesmannen.no (ev. send sms 90552194) vil du få oppdatert program når avtalane er spikra.

Meld din interesse innan 1. oktober, så vil du få varsel om bindande påmelding seinare. Me håpar mange har lyst til bli med!


Beste helsing

Norskfruktrådgjeving Hardanger v/Jan Ove Nes
Foregangsfylke økologisk frukt og bær v/ Frøydis Linden


STORT KURS/SEMINAR OM ØKOLOGISK JORDBÆR

Hele jordbærmiljøet i Norge, Sverige og Danmark inviteres herved til stort kurs/seminar om økologisk jordbærproduksjon. Seminaret holdes i Kristiansand i Norge. Dyktige foredragsholdere vil formidle viktig jordbærkunnskap og erfaringer. Dessuten vil resultater, erfaringer og sammenhenger bli presentert fra de mange forsøk på Sørlandet som er gjort i det store 6 – årige prosjektet ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” som avsluttes nå 2012. Merk at seminaret også er svært aktuelt for dere som driver konvensjonelt - god oppdatert kunnskap er knallviktig grunnlag for å lykkes med jordbær samt at denne kunnskapen må du ta i bruk siden alle produsenter i Norge får krav om integrert plantevernsystem i sin jordbærproduksjon fra 2014.

Sted: Quality Hotel Sørlandsparken i Kristiansand.
Tid: Torsdag 22. november kl 11.00 - fredag 23.november kl 16.00. Gode fly – og kommunikasjoner.

PROGRAM:

Torsdag 22/11:

· 11.15 - 12.15: Nettinformasjon og publikasjoner. Siste nytt innen regelverk for økologisk bærdyrking. Ved prosjektleder Frøydis Linden i Foregangsfylket i Hordaland og Sogn og Fjordane, prosjektleder Grete Lene Serikstad i Bioforsk Økologisk og forsker Arnfinn Nes i Bioforsk Øst.

· 12.30 - 13.15: Jordbærplantens fysiologiske reaksjoner på klima og kulturtiltak. Ved forsker Anita Sønsteby i Bioforsk Øst.

· 13.15 - 14.15: Lunsj

· 14.15 - 15.45: Skadedyr og skadedyrbekjempelse i praksis. Ved forsker Nina Trandem i Bioforsk Plantehelse.

· 16.00 - 17.30: Sykdommer og sykdomsbekjempelse i praksis. Ved forsker Arne Stensvand i Bioforsk Plantehelse.

· 17.45 - 18.15: Hvordan lykkes med omsetning av økologiske jordbær - foredrag og felles diskusjon. Ved Tormod Larsen AgderBær og Grønt AS.


Fredag 23/11:

· 08.30 – 10.00: Økologisk jordbærdyrking i Sverige – erfaringer og viktige forsøksresultater innen gjødsling, dyrkingsteknikk, sorter, ugras, skadedyr, praktisk dyrking og omsetning. Ved forskøksledare Birgitta Svensson Sveriges Landbruksuniversitet Alnarp/Rånna.

· 10.15 – 11.15: Økologisk jordbærdyrking i Danmark - dyrking, omsetning, erfaringer og viktige resultater. Ved konsulent Maren Korsgaard i Økologisk rådgivning i Danmark.

· 11.30 – 16.00 med lunsj undervegs: Resultater og erfaringer fra 6 års prosjektforsøk. Remonterende og vårbære jordbær, forberedelse av felt, planteåret, praktisk drift av felt, dyrkingsteknikk, dyrkingssystemer, sorter, gjødsling, tunnel, friland, ugras, arbeidsregistreringer, kostnader og økonomi. Ved rådgiver/prosjektleder Jan Karstein Henriksen i Landbruksrådgiving Agder.


Priser:

Komplett seminar inkl. materiell, all mat og festmåltid på kvelden men uten overnatting kr 1 750,-
Tillegg/person for overnatting med frokost: I dobbeltrom kr 450 , I enkeltrom kr 750.
Samme overnattingspriser som over hvis du har behov for ekstra overnatting før eller etter seminaret.

Påmelding:

Bindende påmelding senest torsdag 1.november.
Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema og sende til Landbruksrådgiving Agder, Brandsvoll, N - 4646 Finsland, Norge eller på E-post til jan.karstein.henriksen@lr.no.
Husk ved påmelding å opplyse om overnatting, enkelt- eller dobbeltrom.

Ved avmelding igjen nærmere enn 14 dager før seminarstart belastes full kurspris.

Alle vel møtt til spennende og trivelige seminardager.               

Arrangør: Landbruksrådgiving Agder ved prosjekt ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær.”

PÅMELDINGSSKJEMA MED FRIST 1. NOVEMBER:

Kopier teksten og lim inn i ein mail:

Ja jeg vil delta på kurs/seminar om økologisk jordbærproduksjon i Kristiansand 22-23. november 2012:

Navn:___________________________________________________________________


Mellomadresse og postadresse:_______________________________________________________________


Telefon:____________________


E-post:__________________________________________________________________


□ Ikke overnatting

□ Overnatting i enkeltrom 22-23.nov □ Overnatting i Dobbeltrom 22-23.nov.

□ Ekstra overnatting 21- 22.nov □ Ekstra overnatting 23-24. nov.


Sendes til:
Landbruksrådgiving Agder, Brandsvoll, N - 4646 Finsland, Norge
eller på E-post til jan.karstein.henriksen@lr.no.STUDIETUR 2011

Studieturen vart vellukka - les meir om rapporten her...


PROGRAM FOR STUDIETUREN

30.juni til 3. juli vert det arrangert studietur til økologiske og miljøvenleg drevne frukthagar i Sør-Sverige og Fyn i Danmark. Undervegs vil me sjå nyetablerte og etablerte økologiske frukthagar som er planta etter moderne dyrkingssystem. Gardsbesøka vil ha fokus på korleis oppnå høg avling, god kvalitet og bra lønsemd i økologisk fruktproduksjon. Det er lagt inn eitt gardsbesøk hjå ein sertifisert IP-dyrkar, mens elles er resten av gardsbesøka er hjå økologiske dyrkarar.
Føregangsfylke for økologisk frukt og bær og fruktrådgjevarane i Norsk Landbruksrådgjeving håpar turen vil inspirera norske fruktdyrkarar som allereie driv økologisk til å satse meir, og å få konvensjonelle dyrkarar til å prøva økologisk dyrking.

Les detaljert program nedanfor eller last ned programmet her...


Torsdag 31. juni Danmark - Fyn

Oppmøte Flesland 12:00 - Avgong: 14:00, ankomst København 15:30

Buss frå flyplassen i København til Odense

18:00 – 21:00 Henning Bæk Hansen, Allesø Odense: 350 da økologisk produksjon, mest eple, men og plomme, pære, moreller. Matservering under omvisinga.

ca. 23:30 inkvartering på hotell Mayfair i Malmø.Fredag 1. juli Alnarp – Kivik

08:15 – buss frå Malmø til Alnarp

09:00-10.30: Forskarar på SLU fortel om siste nytt innan økologiske plantevernstrategiar og ugrasmiddel.

10.30-11.30: Johan Ascard frå svenske Jordsbruksverket oppdaterar oss på svensk økologisk fruktproduksjon, regelverk og økonomi.

11:30-11:30: Lunsj på Alnarp 13.30-15: Erik Løwendal, Malmø. 200 daa sertifisert IP-produksjon med demonstrasjon av arbeidsplattform. Eige pakkeri på garden. Buss vidare til Kivik

16:30: Innkvartering på Kaptenshuset i Kivik.

17:30: Omvising i industriplantinga til Kivik Musteri. 80 da økologiske epler, med rådgjevar Henrik Stridh. Informasjon frå lokal fruktlagerstyrar på Äppelriket.

19:00: Cidersmaking www.kiviks.se (for dei som vil, må tingast på førehand og betalast av den enkelte)

20:00: Felles middag i KivikLørdag 2. juli – Kivik i austlege Skåne

09:30-11: Per Odén, 15 da nyplanta økologisk eplehage.

11:30 - 13:00: Bengt Åkesson, 45 da økologisk eplehage med hesjesystem og fokus på økologiske plantervernstrategiar. Henrik Stridh er omvisar.

13-14 Lunsj i Kivik 14:30 – 16 Anders og Ann-Louise Månsson, 20 da økologisk eplefelt med levering til fruktlager. Gardsturisme.

18:00 tilbake til hotell MayFair i Malmø

Ikkje kveldsprogram, me tingar bord på ein hyggeleg eteplass i Malmø – måltid ikkje inkludert i prisen.Søndag 3. juli

Avreise frå Malmø med tog ca. 11:30. Fly frå Kastrup kl 14:10 som landar i Bergen 15.30.Pris for dyrkarar i dei to føregangsfylka på Vestlandet, som fyljer heile programmet er på 2900,-. Det er tinga 20 plassar på førehand. Påmelding innan 1. mai til fmhofli@fylkesmannen.no eller ring til Frøydis Lindén på 90552194.Dersom ynskjeleg kan de sjølve tinge reise til og frå København - Malmø og overnatting i Malmø, og likevel bli med på studieturen med felles overnatting i Kivik. Meld frå om dette og om de ynskjer dobbelt- eller enkeltrom. Meir informasjon og detaljar kjem etter påmelding.
Site Meter